مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید

                                              به دست آورید

      وگرنه مجبور خواهید شد

             چیزهایی را که بدست آورده اید دوست بدارید
دسته ها : حرفهای از تب
جمعه دوم 12 1387
X